Lorem ipsum

Marka Haklar?na Tecavüz Halleri ve Uygulanacak Cezalar


Marka Haklar?na Tecavüz Halinde Ba?vurulacak Yasal Yollar

Marka hakk? tecavüze u?rayan marka sahibi, mahkemeden, a?a??daki taleplerde bulunabilir.
a) Marka hakk?na tecavüz fiillerinin durdurulmas?,
b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zarar?n tazmini,
c) Marka hakk?na tecavüz dolay?s? ile üretilmesi veya kullan?lmas? cezay? gerektiren e?ya ile bu e?yalar? üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vas?talara el koyulmas? talebi,
d) (c ) bendi uyar?nca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakk?n?n tan?nmas?, (Bu durumda söz konusu ürünlerin de?eri, tazminat miktar?ndan dü?ülür. Bu de?er, kabul edilen tazminat? a?t??? zaman, marka sahibinin fazlay? kar?? tarafa ödemesi gerekir,
e) Marka hakk?na tecavüzün devam?n? önlemek üzere tedbirlerin al?nmas?, özellikle bu maddenin (c ) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçlar?n üzerlerindeki markalar?n silinmesi veya marka hakk?na tecavüzün önlenmesi için kaç?n?lmaz ise imhas? talebi,
f) Marka hakk?na tecavüz eden ki?i aleyhine verilen mahkeme karar?n?n, masraflar? tecavüz eden taraf?ndan kar??lanarak, ilgililere tebli? edilmesi ve kamuya yay?n yoluyla duyurulmas?.

Marka Haklar?na Tecavüz Halleri ve Uygulanacak Cezalar

Ba?kas?na ait marka hakk?na iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, sat??a arz eden veya satan ki?i bir y?ldan üç y?la kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezas? ile cezaland?r?l?r.
Marka korumas? olan e?ya veya ambalaj? üzerine konulmu? marka korumas? oldu?unu belirten i?areti yetkisi olmadan kald?ran ki?i hakk?nda bir y?ldan üç y?la kadar hapis ve be?bin güne kadar adli para cezas?na hükmolunur.
Yetkisi olmad??? halde ba?kas?na ait marka hakk? üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan ki?i iki y?ldan dört y?la kadar hapis ve be?bin güne kadar adli para cezas? ile cezaland?r?l?r.
Yukar?daki f?kralarda tan?mlanan suçlar?n bir tüzel ki?inin faaliyeti çerçevesinde i?lenmesi halinde ayr?ca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Yukar?daki f?kralarda tan?mlanan suçlardan dolay? cezaya hükmedebilmek için markan?n Türkiye’de tescilli olmas? ?artt?r.
Yukar?daki f?kralarda tan?mlanan suçlar?n soru?turulmas? ve kovu?turulmas? ?ikayete ba?l?d?r.

Geri Dön