Lorem ipsum

Tescilli Markan?n Sa?lad??? Haklar


556 Say?l? Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 5833 say?l? Kanun gere?ince tescilli markalar?n sa?lad??? yasal haklar;
a) Markan?n tescil kapsam?na giren ayn? mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile ayn? olan herhangi bir i?aretin kullan?lmas?.
b) Tescilli marka ile ayn? veya benzer olan ve tescilli markan?n kapsad??? mal ve/veya hizmetlerin ayn? veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk taraf?ndan, i?aret ile tescilli marka aras?nda ili?kilendirilme ihtimali de dahil, kar??t?r?lma ihtimali bulunan herhangi bir i?aretin kullan?lmas?.
c) Tescilli marka ile ayn? veya benzer olan ve tescilli markan?n kapsam?na giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye'de ula?t??? tan?nm??l?k düzeyi nedeniyle tescilli markan?n itibar?ndan dolay? haks?z bir yarar elde edecek veya tescilli markan?n itibar?na zarar verecek veya tescilli markan?n ay?rt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir i?aretin kullan?lmas?.
d) Tescilin hukuki olarak sa?layaca?? tescilli bir markan?n ba?kas?na devir edilebilirli?i, miras yolu ile intikal edilebilirli?i, kullanma hakk?n?n lisans konusu olabilirli?i, rehin ve teminat olarak gösterilebilirli?i gibi haklard?r. Tescilsiz marka kullananlar, bu haklardan yararlanamazlar.

A?a??da belirtilen durumlar yasaklanabilir:
a) ??aretin mal veya ambalaj? üzerine konulmas?.
b) ??areti ta??yan mal?n piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanmas?, teslim edilebilece?inin teklif edilmesi veya o i?aret alt?nda hizmetlerin sunulmas? veya sa?lanmas?.
c) ??areti ta??yan mal?n gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanm?? bir i?lem veya kullan?ma tabi tutulmas?.
d) ??aretin, te?ebbüsün i? evrak? ve reklamlar?nda kullan?lmas?.
e) ??areti kullanan ki?inin, i?aretin kullan?m?na ili?kin hakk? veya me?ru bir ba?lant?s? olmamas? ko?uluyla, i?aretin ayn? veya benzerinin internet ortam?nda ticari etki yaratacak biçimde, alan ad?, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullan?lmas?.
Markan?n sahibine sa?lad??? haklar, üçüncü ki?ilere kar?? marka tescilinin yay?n tarihi itibar?yla hüküm ifade eder. Marka tescil ba?vurusunun bültende yay?nlanmas?ndan sonra gerçekle?en ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanmas? söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle ba?vuru sahibi, tazminat davas? açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddialar?n geçerlili?ine ili?kin olarak tescilin yay?nlanmas?ndan önce karar veremez.”

 

 

Geri Dön