Lorem ipsum

Marka Olarak Tescil Edilemeyecek ??aretler Nelerdir?

Haciz
Marka ba?vurusu  / tescilli marka i?letmeden ba??ms?z olarak hacze konu olabilir. ?lgili haciz sicile kaydolur ve yay?nlan?r.  Marka Řzerindeki haciz, markan?n devrine de engel de?ildir.

Teminat
Teminat g÷sterilen markan?n sicile kaydedilebilmesi išin ; dilekše ve teminat s÷zle?mesi vs. tevsik eden evraklarla markan?n siciline kay?t ettirilir.

Rehin
Marka ba?vurusu  / tescilli marka i?letmeden ba??ms?z olarak rehin edilebilir. Rehin edilen marka Řzerinde  rehin alan?n onay? olmadan herhangi bir de?i?iklik yap?lamaz.

Geri D├Ân