Lorem ipsum

E?ya / Hizmet Listesi

1.S?n?f

Sanayide, bilim sahas?nda, foto?rafç?l?kta, tar?m, bahçecilik ve ormanc?l?kta kullan?lan kimyasallar.

 Gübreler ve topraklar.

 ??lenmemi? suni reçineler ve i?lenmemi? plastikler.

 Yang?n söndürücü maddeler.

 K?rtasiye, t?bbi ve ev içi kullan?m amaçl? olanlar hariç yap??t?r?c?lar.

 


2.S?n?f

Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ah?ab? koruyucu maddeler, boyalar için ba?lay?c? ve inceltici maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkab? boyalar?; matbaa boyalar? ve mürekkepleri, tonerler (dolu halde toner kartu?lar? dahil); besin maddelerini, ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyamaya mahsus maddeler.

 ??lenmemi? do?al reçineler.

 Boyac?lar, dekoratörler, matbaac?lar ve sanatç?lar için metal levhalar ve toz halde metaller.

 


3.S?n?f

Beyazlatma ve temizlik amaçl? maddeler: deterjanlar, çama??r sular?, çama??r yumu?at?c?lar?, leke ç?kar?c?lar, bula??k y?kama maddeleri.

 Parfümeri; kozmetik ürünleri, ki?isel kullan?m amaçl? koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç).

 Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).

 Di? bak?m? ürünleri: di? macunlar?, di? parlatma ve beyazlatma maddeleri, t?bbi amaçl? olmayan  a??z gargaralar?.

A??nd?r?c? ürünler: z?mpara bezleri, z?mpara ka??tlar?, ponza ta?lar?, a??nd?r?c? pastalar.

 Deri, vinil, metal ve ah?ap için parlatma ve bak?m ürünleri: cilalar, bak?m kremleri, cilalama amaçl? vaks.

 

 


4.S?n?f

S?nai amaçl? ya?lar, gresler, kesme s?v?lar?, toz emici-?slat?c? ve ba?lay?c? maddeler.

 Kat? yak?tlar: kömürler, odun.

 S?v? ve gaz yak?tlar: benzin, mazot, s?v?la?t?r?lm?? petrol gaz?, do?al gaz, fueloil ile bunlar?n kimyasal olmayan katk?lar?.

 Ayd?nlanma amaçl? mumlar, fitiller, yar? mamul vakslar, balmumlar? (vakslar), parafinler.

 Elektrik enerjisi.

 


5.S?n?f

?nsan ve hayvan sa?l??? için ilaçlar, t?bbi ve veterinerlik amaçl? kimyasal ürünler, t?bbi ve veterinerlik amaçl? radyoaktif kimyasal maddeler, ilaç ihtiva eden kozmetikler.

 T?bbi ve veterinerlik amaçl? kullan?ma uygun diyetetik maddeler; insan ve hayvanlar için diyet takviyeleri, g?da (besin) takviyeleri; zay?flama amaçl? t?bbi müstahzarlar; bebek mamalar?; t?bbi amaçl? bitkiler ve t?bbi amaçl? bitkisel içecekler.

 Di? hekimli?i için ürünler (aletler/cihazlar hariç): di? dolgu maddeleri, di? kal?b? alma maddeleri, protez ve yapay di? yap??t?rma ve tamir maddeleri.

 Hijyen sa?lay?c? ürünler: pedler, tamponlar, t?bbi amaçl? yak?lar, pansuman malzemeleri, ka??t ve tekstilden mamul çocuklar, yeti?kinler ve evcil hayvanlar için bezler.

 Zararl? böcek, zararl? bitki, zararl? mantar ve kemirgenleri yok edici maddeler.

 ?nsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havay? temizleyici ve kötü kokular? giderici maddeler.

 Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), t?bbi amaçl? deterjanlar, ilaçl? sabunlar, dezenfekte edici sabunlar, antibakteriyel el losyonlar?.

 


6.S?n?f

De?erli olmayan maden cevherleri.

 Adi metaller ile bunlar?n ala??mlar? ve yar? mamulleri: in?aat demirleri; in?aatlar için adi metalden has?r ve etriyeler; levha, kütük, çubuk, profil, tabaka, sac halinde adi metaller.

 Bar?nma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerle?tirme amaçl? metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul yap?lar, metal kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, metalden çitler, korkuluklar, metalden tüpler, metal kaplar, madeni depolar, metal nakliye sand?klar?, metal portatif merdivenler.

 Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için yap?lm?? metalden malzemeler.

 Metalden mamul kap?lar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunlar?n kasalar?.

 Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller.

 Metalden h?rdavatç? (nalburiye) e?yas?: vidalar, çiviler, c?vatalar, somunlar, pimler, pullar, da?c?lar için metal pitonlar, zincirler, metal mobilya ba?lant?lar? ve tekerlekleri, sanayide kullan?lan metal tekerlekler, kap? ve pencere kollar?, metal mente?eler, ispanyoletler, metal kilitler, kilit anahtarlar?, metalden anahtar ta??ma halkalar?, metalden makaralar.

 Metalden havaland?rma, ?s?tma, kanalizasyon, telefon, yeralt? elektrik ve iklimlendirme tesisatlar? için havaland?rma kanallar?, menfezler, menfez kapaklar?, bacalar, baca ?apkalar?, menhol (baca) kapaklar?, ?zgaralar.

 Metalden mamul i?aretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tan?tma amaçl? malzemeler: tabelalar, panolar, plakalar, metalden ???ks?z trafik yönlendirme i?aretleri.

 Metalden mamul s?v? veya gaz nakli amaçl? borular, sondaj borular? ve bunlar?n ba?lant? parçalar?: metalden vanalar, man?onlar, dirsekler, klipsler, uzatmalar.

Madeni para kasalar?.

Metalden mamul demiryolu malzemeleri: raylar, ray ba?lant?lar?, makaslar.

 Madeni iskele babalar? ve ?amand?ralar?, madeni dubalar, deniz ta??tlar? için çapa demirleri.

 Döküm i?leri için madeni kal?plar (makine parças? olanlar hariç).

 Adi metallerden veya bunlar?n ala??mlar?ndan yap?lm?? sanat eserleri; adi metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar.

 Metalden mamul kapaklar, ?i?e kapaklar?.

 Madeni direkler, madeni dikmeler, madeni in?aat iskeleleri, madeni kaz?klar, madeni kuleler.

 Kald?rma, yükleme ve nakil için madeni paletler, madeni halatlar, yük kald?rma ve ta??mada kullan?lan madeni ask?lar, ba?lar, kolonlar, ku?aklar, bantlar ve ?eritler.

 Araç tekerlekleri için metal takozlar

 Ta??tlar için metalden mamul profil ç?talar (dekorasyon amaçl?).

 

 


7.S?n?f

Ah?ap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin i?lenmesi, bunlara ?ekil verilmesi için makineler, tak?m tezgahlar? ve bu amaçla kullan?lan endüstriyel robotlar, üç boyutlu yaz?c?lar.

 ?? makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yap?m ve kaplama makinalar?, sondaj makinalar?, kaya delme makinalar?, süpürme makinalar? ve ayn? i?leve sahip robotik mekanizmalar.

 Kald?rma, ta??ma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, ayn? i?leve sahip robotik mekanizmalar.

 Tar?m, hayvanc?l?k, ziraat sektörlerinde ve tah?l/meyve/sebze/g?da i?lenmesinde kullan?lan makineler ve robotik mekanizmalar, içecek yap?m ve i?leme makineleri.

 Kara ta??tlar? için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunlar?n parçalar? ve tertibatlar?: hidrolik, pnömatik kontroller, kara ta??tlar? için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, di?liler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara ta??tlar?nda kullan?lan ve bu s?n?fta yer alan parçalar: ta??tlar için ya?, yak?t ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldlar?, silindirler, silindir ba?lar?, pistonlar, karbüratörler, yak?t dönü?üm cihazlar?, enjektörler, yak?t tasarruf cihazlar?, pompalar, valfler, mar?lar, dinamolar, bujiler.

 Rulmanlar, bilyal? veya masural? yataklar.

 Lastik sökme ve takma makineleri.

 Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güne? enerjisi ile çal??an jeneratörler.

 Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancalar?, elektrikli, hidrolik ve pnömatik z?mbalama makineleri ve tabancalar?, elektrikli yap??t?r?c? tabancalar, bas?nçl? hava veya s?v? püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkaplar?, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, bas?nçl? hava üreticiler, kompresörler, araç y?kama makineleri ve yukar?da say?lan makine ve araçlarla ayn? i?leve sahip robotlar.

 Elektrikli ve gazl? kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazlar?, elektrikli lehim cihazlar?, elektrikli ark kesme cihazlar?, elektrikli kaynak makine elektrotlar? ve bunlarla ayn? i?leve sahip robotlar.

 Matbaa makineleri.

 Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukar?da say?lan makinelerle ayn? i?leve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazlar? [paketleme] dahil).

 Tekstil makineleri, diki? makineleri ve bunlarla ayn? i?leve sahip endüstriyel robotlar.

 Makine veya motor parças? olmayan pompalar (akaryak?t dolum ve da??t?m pompalar? ve bunlar?n tabancalar? dahil).

 Do?rama, ö?ütme, ezme, ç?rpma ve ufalama için mutfakta kullan?lan elektrikli aletler; y?kama makineleri (çama??r/bula??k y?kama makineleri, ?s?tmal? olmayan santrifüjlü çama??r kurutma makineleri dahil); zemin, hal? veya dö?eme temizleme amaçl? elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunlar?n parçalar?.

 Otomatik sat?? makineleri.

 Galvanizle kaplama ve elektroliz (ak?mla kaplama) makineleri.

 Elektrikli açma kapama mekanizmalar?.

 Makine ve motorlar için silindir contalar?.

 


8.S?n?f

De?erli madenlerden olanlar dahil çatallar, ka??klar, b?çaklar ve kesme, do?rama, soyma amaçl? elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri.

 Kesici ve dürtücü silahlar.

 Güzellik amaçl? ve ki?isel bak?m için kullan?lan bu s?n?fa dahil aletler: t?ra?, epilasyon, manikür, pedikür aletleri, saç düzle?tirme ve k?v?rma amaçl? el aletleri, makaslar.

 Makine, cihaz ve ta??t onar?m?, in?aat, ziraat, bahçecilik ve ormanc?l?kla ilgili elle çal??an (elektrikli olmayan ve motorsuz) aletler.

 Elektrikli-elektriksiz, buharl? ütüler.

 Her türlü malzemeden mamul alet saplar?.

 

 


9.S?n?f

Bilim, denizcilik, topo?rafya, meteoroloji, sanayide ve laboratuvarda kullan?m amaçl? olanlar dahil ölçme aletleri, cihazlar?: t?bbi amaçl? olmayan termometreler, barometreler, ampermetreler, voltmetreler, nem ölçerler, test cihazlar?, teleskoplar, periskoplar, pusulalar; ta??t göstergeleri; laboratuvarlarda kullan?lan malzemeler: mikroskoplar, büyüteçler, dürbünler, deney malzeme ve cihazlar?.

 Ses ve görüntünün kayd?, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar: kameralar, foto?raf makineleri, televizyonlar, videolar, cd-dvd kay?t ve oynat?c? cihazlar, mp3 çalar, bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, giyilebilir teknolojik cihazlar (ak?ll? saatler, bileklikler, ba?a tak?lan cihazlar), mikrofonlar, hoparlörler, kulakl?klar; haberle?me ve ço?altma amaçl? cihazlar ve bilgisayar çevre donan?mlar?: cep telefonlar? ve bunlar?n k?l?flar?, sabit telefonlar, telefon santralleri, bilgisayar yaz?c?lar?, taray?c?lar, fotokopi makineleri.

 Manyetik, optik kay?t ta??y?c?lar ve bunlara kaydedilmi? bilgisayar programlar? ve yaz?l?mlar?; bilgisayar a?lar? vas?tas?yla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kay?t edilebilen elektronik yay?nlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmi? çekilmi? sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri.

 Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunlar?n parçalar?.

 Bilet otomatlar?, nakit para çekme makineleri.

 Makine ve cihazlar?n elektroni?inde kullan?lan elemanlar: yar? iletkenler, elektronik devreler, entegreler, yongalar (çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, sapt?r?c?lar; elektronik kilitler, fotoseller, elektronik açma kapama mekanizmalar?, alg?lay?c?lar (sensörler).

 Birim zamandaki tüketim miktar?n? ölçen sayaçlar ve zaman ayarlay?c?lar?.

 Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçl? donan?mlar.

 Gözlükler, güne? gözlükleri, lensler ve bunlar?n kutular?, k?l?flar?, parçalar? ve aksesuarlar?.

 Elektrik enerjisini iletim, dönü?türme, depolama kontrol cihazlar? ve araçlar?: fi?ler, buatlar, anahtarlar, ?alterler, sigortalar, balastlar, starterler, elektrik panolar?, rezistanslar, soketler, transformatörler, adaptörler, ?arj cihazlar?, elektrik, elektronikte kullan?lan kablolar, piller, aküler, elektrik enerjisi üretimi için güne? panelleri.

 Ana fonksiyonu uyar? ve alarm olan cihazlar (ta??t alarmlar? hariç), elektrikli ziller.

 Trafikte kullan?m amaçl? sinyalizasyon, i?aretle bildirme cihazlar? ve araçlar?.

 Yang?n söndürme amaçl? ta??tlar dahil yang?n söndürme aletleri ve cihazlar? (yang?n söndürme hortumlar? ve yang?n söndürme vanalar? dahil).

 Radarlar, denizalt? radarlar? (sonarlar), gece görü?ü sa?lay?c? veya artt?r?c? aletler ve cihazlar.

 Dekoratif m?knat?slar.

 Metronomlar.

 


10.S?n?f

Cerrahi, t?bbi, di? hekimli?i ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar.

 Yapay organlar ve protezler.

 T?bbi ortopedik malzemeler: t?bbi korseler, ortopedik ayakkab?lar, elastiki ve destekleyici bandajlar.

 Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.

 Cinsel amaçl? aletler ve malzemeler.

 Prezervatifler (kondom/kaput).

 Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için di? ka??y?c?lar.

 T?bbi amaçl? bilezikler ve yüzükler, romatizma önleyici bileklikler ve yüzükler.

 


11.S?n?f

Ayd?nlatma cihazlar? (ta??tlar, iç ve d?? mekanlar için ayd?nlatma armatürleri).

 Kat?, s?v?, gaz yak?tl? ve elektrikli ?s?tma amaçl? cihazlar: kombiler, boylerler, kalorifer kazanlar? ve petekleri, e?anjörler, sobalar, kuzineler; güne? enerjisi kolektörleri.

 Buhar, gaz ve sis (duman) üreteçleri (jeneratörleri): buhar jeneratörleri (kazanlar?), asetilen jeneratörleri, oksijen jeneratörleri, nitrojen jeneratörleri.

 ?klimlendirme ve havaland?rma cihazlar?.

 So?utucular ve dondurucular.

 Pi?irme, kurulama ve kaynatmada kullan?lan elektrikle ve gazla çal??an aletler, makineler ve cihazlar: f?r?nlar, elektrikli tencereler, elektrikli su kaynat?c?lar?, mangallar, barbeküler, elektrikli çama??r kurutucular?, saç kurutucular? ve el kurutma cihazlar?.

 S?hhi tesisat ürünleri: musluklar, du? tak?mlar?, klozet iç tak?mlar?, banyo-du? kabinleri, küvetler, klozetler, evyeler, lavabolar, musluklar için contalar, salmastralar (musluk iç tak?m?).

 Su yumu?atma cihazlar?, su ar?tma cihazlar?, su ar?tma tesisat?, at?k ar?tma tesisat?.

 T?bbi amaçl? olmayan elektrikli alt yayg?lar? ve elektrikli battaniyeler, ?s?t?c? yast?klar, elektrikli veya elektriksiz ayak ?s?t?c?lar?, s?cak su torbalar? (termoforlar), elektrik ?s?tmal? çoraplar.

 Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonlar?.

 Sanayi tipi pi?irme, kurutma ve so?utma tesisat?.

 Pastörize ve sterilize edici makineler.

 


12.S?n?f

Motorlu kara ta??tlar? (motosikletler, mobilet dahil) ve bu ta??tlar için motorlar, kavramalar ve transmisyon ba?lant?lar?, transmisyon kay??lar? ve zincirleri, di?liler, frenler, fren disk ve balatalar?, ?asiler, kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, ?anz?manlar, direksiyonlar, jantlar.

 Bisikletler ve bunlar?n gövdeleri, gidonlar?, çamurluklar?.

 Ta??t kasalar?, damperli kasalar, traktör römorklar?, frigorifik kasalar, römork ba?lant?lar?.

 Ta??t koltuklar?, koltuklar için ba? dayanaklar?, emniyetli çocuk koltuklar?, koltuk k?l?flar?, araç örtüleri (arac?n ?eklini alm??), güne?likler.

 Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, ta??t camlar? için silecekler, silecek kollar?.

 Ta??tlar için iç ve d?? lastikler, tubles lastikler, lastik tamir tak?mlar?, ta??t lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, ta??t lastikleri için supaplar.

 Ta??t camlar?, emniyetli ta??t camlar?, ta??tlar için dikiz aynalar? ve yan aynalar.

 Patinaj zincirleri.

 Ta??tlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak ta??y?c?lar?, seleler.

 Lastik ?i?irme pompalar?.

 Ta??tlar için h?rs?z alarmlar?, kornalar.

 Yolcular için emniyet kemerleri, haval? yast?klar.

 Bebek arabalar?, tekerlekli sandalyeler, pusetler.

 El arabalar?, pazar arabalar?, tek veya çok tekerlekli el arabalar?, market arabalar?, ev e?yalar? için tekerlekli ta??y?c?lar.

 Rayl? ta??tlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, telesiyejler.

 Deniz ta??tlar? ve parçalar? (motorlar? hariç).

 Hava ta??tlar? ve parçalar? (motorlar? hariç).

 


13.S?n?f

Ate?li, haval?, yayl? silahlar ile bunlara ait k?l?f ve ask? kay??lar?.

 A??r silahlar, havanlar, roketler.

 Havai fi?ekler.

 Ki?isel kullan?m için koruyucu gazlar.

 


14.S?n?f

Kuyumculuk e?yalar? (taklitleri dahil); alt?nlar, mücevherler, k?ymetli ta?lar ve bunlardan mamul tak?lar, kol dü?meleri, kravat i?neleri, de?erli metalden heykeller ve biblolar.

 Saatler ve zaman ölçme cihazlar? (kronometreler ve parçalar?, saat kordonlar? dahil).

 De?erli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar.

 Tespihler.

 

 


15.S?n?f

Müzik aletleri ve kutular?.

 


16.S?n?f

 Ka??t, karton (mukavva); ka??t veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; ka??ttan yap?lm?? tek seferlik kullan?ma mahsus ürünler (k?rtasiye amaçl? ürünler hariç): ka??t havlular, tuvalet ka??tlar?, ka??t peçeteler.

 Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri.

 Matbaa ve ciltleme malzemeleri.

 Bas?l? yay?nlar, bas?l? evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzlar?, takvimler, posterler, foto?raflar, afi?ler, tablolar, ç?kartmalar, pullar.

 K?rtasiye, büro, e?itim-ö?retim, yaz?m, çizim, resim ve sanatç?lar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): k?rtasiye tipi ka??t ürünler, yap??t?r?c?lar, kalemler, silgiler, k?rtasiye tipi bantlar, el i?i için karton, yaz? ka??tlar?, kopyalama ka??tlar?, yazarkasa ka??t rulolar?, çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyalar?.

 Büro makineleri.

 Badana ve boya i?leri için f?rçalar ve rulolar.

 


17.S?n?f

Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yar? mamul sentetik malzemeler.

 Yal?t?m, dolgu ve t?kama malzemeleri: yal?t?m amaçl? kullan?lan boyalar, yal?t?m için kuma?lar, yal?t?m amaçl? bantlar, yal?t?m için örtüler, derz dolgular?, contalar, o-ringler (motor, silindir contalar? ve musluklar için contalar hariç).

 Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (ta??tlar için kullan?lanlar dahil), boru k?l?f ve rakorlar?; tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru k?l?flar? ve rakorlar?, hortum rakorlar?, ta??tlar için radyatör hortumlar? (yang?n hortumlar? hariç).

 Ta??tlar için sentetik malzemelerden mamul profil ç?talar (dekorasyon amaçl?).

 


18.S?n?f

??lenmi? veya i?lenmemi? deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarl?k deriler.

 Derilerden, deri taklitlerinden veya di?er malzemelerden mamul ta??ma amaçl? ba?ka s?n?flarda yer almayan e?yalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sand?klar, anahtar muhafazalar?, bavullar, valizler.

 ?emsiyeler, güne? ?emsiyeleri, güne?likler, bastonlar.

 K?rbaçlar, ko?um tak?mlar?, eyerler, üzengi ve eyer kay??lar?.

 


19.S?n?f

Bu s?n?fa dahil biçimlendirilmemi? halde malzemeler: kum, çak?l, m?c?r, asfalt, zift, çimento, kireç, alç?, s?va, beton, blok mermer.

 Beton, alç?, toprak, kil, ta?, mermer, ah?ap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmi? ve ?ekil alm?? yap?/in?aat/yol yap?m? ve benzer amaçl? malzemeler: metalden olmayan binalar/yap?lar, yap? elemanlar?, direkler, bariyerler, tabii veya sentetik ?s? ile yap??t?r?labilen kaplamalar, çat?lar için ziftli kartonlar, ziftli kaplamalar, ah?ap ve sentetik malzemeden kap? ve pencereler.

Yollar için metal, mekanik ve ayd?nlatmal? olmayan trafik i?aretleri.

 Beton, ta? veya mermerden yap?lm?? an?tlar, heykeller.

 ?n?aatlar için cam ürünleri.

 Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzlar?.

 Akvaryum kumlar?.

 


20.S?n?f

 Yap?ld?klar? maddelere ve malzemelere bak?lmaks?z?n mobilyalar.

 Yatak ?ilteleri, yast?klar, t?bbi amaçl? olmayan haval? yataklar ve yast?klar, deniz yataklar? (kampç?lar için uyku tulumlar? hariç).

 Aynalar.

 Ar? kovanlar?, suni petekler ve petek ç?talar?.

 Bebekler için ana kucaklar?, parmakl?kl? oyun parklar? (iç mekanlar için), bebek be?ikleri, yürüteçler.

 Ah?ap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartlar?, künyeler, isimlikler, etiketler.

 Ah?ap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçl? variller, f?ç?lar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kaplar?, nakliye amaçl? konteynerler, sand?klar, ta??ma paletleri, bunlarla birlikte kullan?lan kapaklar.

 Ah?ap veya sentetik malzemelerden mamul h?rdavat (nalburiye) e?yas?, mobilya ba?lant?lar?, açma kapama tertibatlar?.

 Tahta, mantar, kam??, bambu, has?r, boynuz, kemik, fildi?i, balina kemi?i, istiridye kabu?u, kehribar, sedef, lületa??, balmumu, plastik veya alç?dan mamul bu s?n?fa dahil süs ve dekorasyon e?yalar?: biblolar, duvara as?lan süsler, heykeller ve bu malzemelerden mamul müsabakalarda verilen kupalar.

 Sepetler, bal?kç? sepetleri.

 Ev hayvanlar? için kulübeler, yuvalar, yataklar.

 Ah?ap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler.

 Bambu perdeler, stor perdeler (iç mekan), ?erit perdeler, dekorasyon amaçl? boncuklu perdeler; perde kopçalar?, perde halkalar?, perde kancalar?, perde çubuklar?.

 Araç tekerlekleri için metalden olmayan takozlar.

 

 


21.S?n?f

Elektriksiz temizlik aletleri ve gereçleri: boya f?rçalar? hariç f?rçalar, çelik tala?lar?, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bula??k eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makineleri, hal? süpürgeleri, sopal? yer paspaslar?.

 Di? f?rçalar?, elektrikli di? f?rçalar?, di? ipleri, t?ra? f?rçalar?, saç f?rçalar?, taraklar.

 De?erli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu s?n?fta yer alan ve elektrikle çal??mayan ev ve mutfak gereçleri (çatal, b?çak, ka??klar hariç): yemek servis tak?mlar?, kap-kacak, ?i?e açacaklar?, saks?lar, pipetler, elektriksiz pi?irme aletleri.

 Ütü masalar? ve k?l?flar?, çama??r kurutmal?klar?, elbise ask?lar?.

 Ev hayvanlar? için kafesler, akvaryumlar, vivaryumlar, terraryumlar.

 Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon e?yalar?: heykeller, biblolar, vazolar ve bu malzemelerden mamul müsabakalarda verilen kupalar.

 Fare kapanlar?, ha?erat tuzaklar?, sinek ve ha?erat? kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar, sinek yakalay?c?lar, sinek raketleri.

 Parfüm bekleri (yand???nda koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri (püskürteç), elektrikli-elektriksiz makyaj temizleme aletleri, pudra ponponlar?, tuvalet e?yalar? için kutular.

 Püskürtmeli hortum ba?l?klar?, sulama süzgeçleri için ba?l?klar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, musluklara tak?lan uçlar.

 ??lenmemi? cam, yar? i?lenmi? cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozlar? (in?aat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçl? olmayan).

 


22.S?n?f

Halatlar, ipler, ip merdivenler, hamaklar,  bal?k a?lar?.

 Çad?rlar, tenteler, brandalar, yelkenler, araç örtüleri (araç ?eklini almam?? olanlar).

 Tekstilden mamul ambalaj torbalar?.

  Kauçuk ve sentetik olmayan dö?eme doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil).

 Tekstil amaçl? sentetik elyaflar, i?lenmemi? büküm elyaflar?, cam elyaflar.

 


23.S?n?f

 Tekstil amaçl? büküm iplikleri; diki?,  nak?? ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler.

 


24.S?n?f

 Dokunmu? veya dokunmam?? kuma?lar.

 Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çar?aflar, yast?k k?l?flar?, battaniyeler, yorganlar, havlular.

 Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler.

 Bebekler için kundak örtüleri.

 Kampç?lar için uyku tulumlar?.

 


25.S?n?f

Koruyucu amaçl? olanlar hariç her türlü malzemeden yap?lm?? iç-d?? giysiler, çoraplar, fularlar, ?allar, bandanalar, e?arplar, kemerler.

 Ayak giysileri: ayakkab?lar, terlikler, sandaletler.

Ba? giysileri: ?apkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler.

 


26.S?n?f

Danteller ve nak??lar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, ?eritler ve kurdeleler, ekstraforlar, fitiller, giysiler için kuma?tan yap?lm?? haz?r harfler ve rakamlar, armalar, rütbe i?aretleri, vatkalar.

 Giysiler için dü?meler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkab? ve kemer tokalar?, perçinler, yap??kan bantlar, ba?lar, toplu i?neler, i?neler, diki? i?neleri, diki? makinesi i?neleri, t??lar ve örgü ?i?leri, i?ne kutular? ve i?nelikler.

 Yapma çiçekler, yapma meyveler.

 Saç tokalar?, saç? ba?lamak için halkalar, taçlar, de?erli metalden olmayan saç süsleri, takma saçlar, posti?ler, elektrikli veya elektriksiz bigudiler.

 


27.S?n?f

Hal?lar, kilimler, yolluklar.

 Seccadeler.

 Mu?ambalar, yapay çimen, dö?emelik mantarl? mu?amba (linolyum).

 Spor amaçl? minderler.

 Tekstilden olmayan duvar kaplamalar?, duvar ka??tlar?.

 


28.S?n?f

Oyunlar ve oyuncaklar.

 Salonda oynanan oyunlar; harici ekran ya da monitör ile ba?lan?p oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla çal??anlar dahil).

 Hayvanlar için oyuncaklar.

 Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parklar? için oyuncaklar.

 Bu s?n?fa dahil jimnastik ve spor aletleri; olta tak?mlar?, yapay bal?k yemleri, avc?l?k ve bal?kç?l?k için tuzaklar.

Suni y?lba?? a?açlar? ve bunlar için süsler, suni karlar, ç?ng?raklar, parti ve benzeri e?lenceler için malzemeler, ka??ttan parti ?apkalar?.

 

 


29.S?n?f

Et, bal?k, kümes ve av hayvanlar?n?n etleri ile her nevi i?lenmi? et ürünleri.

 Kuru bakliyat.

 Haz?r çorbalar, bulyonlar.

 Zeytin, zeytin ezmeleri.

 Hayvansal kaynakl? sütler; bitkisel kaynakl? sütler; süt ürünleri (tereya?? dahil).

 Yenilebilir bitkisel ya?lar.

 Kurutulmu?, konservelenmi?, dondurulmu?, pi?irilmi?, tütsülenmi?, salamura edilmi? her türlü meyve ve sebzeler, salçalar.

 Kuru yemi?ler.

 F?nd?k ve f?st?k ezmeleri, tahin.

 Yumurtalar, yumurta tozlar?.

 Patates cipsleri.

 


30.S?n?f

Kahve, kakao; kahve veya kakao esasl? içecekler, çikolata esasl? içecekler.

 Makarnalar, mant?lar, eri?teler.

 Pastac?l?k ve f?r?nc?l?k mamulleri, tatl?lar: Ekmek, simit, po?aça, pide, sandviç, katmer, börek, ya? pasta, baklava, kaday?f, ?erbetli tatl?lar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, ke?kül.

 Bal, ar? sütü, propolis.

 Yiyecekler için çe?ni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates soslar? dahil olmak üzere soslar.

 Mayalar, kabartma tozlar?.

 Her türlü un, irmikler, ni?astalar.

 Toz ?eker, kesme ?eker, pudra ?ekeri.

 Çaylar, buzlu çaylar.

 ?ekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.

 Sak?zlar.

 Dondurmalar, yenilebilir buzlar.

 Tuz.

 Hububattan (tah?l) imal edilmi? çerezler, patlam?? m?s?r, yulaf ezmeleri, m?s?r cipsleri, kahvalt?l?k hububat ürünleri, i?lemden geçirilmi? bu?day, arpa, yulaf, çavdar, pirinç.

 Pekmez.

 


31.S?n?f

??lenmemi? tar?m ve bahçecilik ürünleri, tohumlar.

 Ormanc?l?k ürünleri.

 Canl? hayvanlar, kuluçkal?k yumurtalar, döllenmi? yumurtalar.

 Canl? ve kurutulmu? bitkiler ve otlar.

 Hayvan yemleri.

 Malt (insan tüketimi için olmayan).

 Evcil hayvanlar için alta serilen maddeler; kedi kumu.

 


32.S?n?f

Biralar; bira yap?m?nda kullan?lan preparatlar.

 Maden sular?, kaynak sular?, sofra sular?, sodalar.

 Sebze ve meyve sular?, bunlar?n konsantreleri ve özleri, me?rubatlar.

 Enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginle?tirilmi? sporcu içecekleri.

 


33.S?n?f

 Alkollü içecekler (biralar hariç): ?araplar, rak?lar, viskiler, likörler, alkol içeren kokteyller.

 


34.S?n?f

Tütün, çi?neme tütünleri, sigaralar, purolar.

 De?erli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara a??zl?klar?, küllükler, tütün kutular?, sigara sarmak için aletleri, sigara ka??tlar?, nargileler, çakmakta?lar?, çakmaklar, elektronik sigaralar ve bunlarla kullan?lan kartu?lar.

 Kibritler.

 


35.S?n?f

Reklamc?l?k, pazarlama ve halkla ili?kiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçl? sergi ve fuarlar?n organizasyonu hizmetleri, reklam amaçl? tasar?m hizmetleri; al?c? ve sat?c?lar için online pazaryeri (internet sitesi) sa?lama hizmetleri.

 Büro hizmetleri: sekreterlik hizmetleri, gazete aboneli?i düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanmas? hizmetleri, bilgisayar veri tabanlar?ndaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri.

 ?? yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili dan??manl?k, muhasebe ve mali mü?avirlik hizmetleri, personel i?e yerle?tirme, i?e alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme (ba?kas? ad?na fatura yat?rma, vergi yat?rma, trafik i?lemleri gibi i? takibi) hizmetleri.

 Aç?k art?rmalar?n düzenlenmesi ve gerçekle?tirilmesi hizmetleri.

 Mü?terilerin mallar? elveri?li bir ?ekilde görmesi ve sat?n almas? için mallar?n* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan sat?? ma?azalar?, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri di?er yöntemler ile sa?lanabilir).

* Bu k?s?mda mal veya mal grubu belirtiniz.

 


36.S?n?f

 Sigorta hizmetleri.

 Finansal ve parasal hizmetler.

 Gayrimenkul komisyonculu?u, mü?avirli?i ve idaresi hizmetleri.

 Gümrük mü?avirli?i hizmetleri.

 


37.S?n?f

?n?aat hizmetleri, in?aat araç – gereçlerinin ve i? makinelerinin kiralanmas? hizmetleri.

 Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; ha?ere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçlar? ve makinelerinin kiralanmas? hizmetleri.

 Kara araçlar? servis istasyonu hizmetleri (bak?m, tamir ve akaryak?t dolumu).

 Deniz araçlar?n?n bak?m? ve tamiri hizmetleri; gemi in?aat? hizmetleri.

 Hava ta??tlar?n?n bak?m ve tamiri hizmetleri.

 Mobilyalara ili?kin dö?eme, tamir, restorasyon hizmetleri.

 Is?tma, havaland?rma ve su tesisat?n?n kurulmas? (tesis edilmesi), bak?m? ve tamiri hizmetleri.

 Giysilerin temizli?i, bak?m? ve tamiri hizmetleri.

 S?nai makinelerin ve cihazlar?n, büro makinelerinin ve cihazlar?n?n, haberle?me cihazlar?n?n, elektrikli ve elektronik cihazlar?n tesisi, bak?m? ve tamiri hizmetleri.

 Asansör tamiri ve bak?m? hizmetleri.

 Saat tamiri hizmetleri.

 Madencilik, maden ç?karma hizmetleri.

 Ayakkab?, çanta, kemer tamiri hizmetleri.

 


38.S?n?f

Radyo ve televizyon yay?n hizmetleri.

 Haberle?me hizmetleri (internet servisi sa?lama hizmetleri dahil).

 Haber ajans? hizmetleri.

 


39.S?n?f

Kara, deniz ve hava ta??mac?l??? hizmetleri ve kara, deniz ve hava ta??tlar?n?n kiralanmas? hizmetleri, tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, seyahat ile ilgili bilet sa?lama, kurye hizmetleri.

 Araba parklar? hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri.

 Tekne bar?nd?rma hizmetleri.

 Boru hatt? ile ta??ma hizmetleri.

 Elektrik da??t?m hizmetleri.

 Su temin hizmetleri.

 Ta??t ve mallar? kurtarma hizmetleri.

 Mallar?n depolanmas?, paketlenmesi ve sand?klanmas? hizmetleri.

 Çöplerin depolanmas? ve ta??nmas? hizmetleri, at?klar?n toplanmas? ve ta??nmas? hizmetleri.

 


40.S?n?f

Adi metallerin i?leme hizmetleri.

 De?erli metallerin i?lenmesi hizmetleri.

 Fotografik ve sinematografik ürünlerin i?lenmesi hizmetleri, banyo, bask? ve foto gravür hizmetleri.

 G?dalar?n kurutulmas?, konservelenmesi, dondurulmas?, pi?irilmesi, tütsülenmesi, salamura edilmesi hizmetleri; g?da i?leme ve üretimi konular?nda bilgi verilmesi hizmetleri.

 Hayvan kesim hizmetleri.

 Deri ve kürk i?leme hizmetleri.

 Saraçl?k hizmetleri.

 Kuma? i?leme hizmetleri, yün i?leme hizmetleri.

 Terzilik hizmetleri, nak?? i?leme hizmetleri.

 Ah?ap ve kereste i?leme hizmetleri.

 Sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri.

 S?v?, kimyasal madde, gaz, hava i?leme hizmetleri.

 Cam ve optik cam i?leme hizmetleri.

 Malzemelerin montaj? (üçüncü ?ah?slar ad?na) hizmetleri.

 Di? teknisyenli?i (döküm) hizmetleri.

 Çömlekçilik hizmetleri.

 Enerji üretimi hizmetleri, jeneratörlerin kiralanmas? hizmetleri.

 Ka??d?n i?lenmesi.

 Bask? hizmetleri, ciltçilik hizmetleri.

 Plastik i?leme hizmetleri.

 


41.S?n?f

E?itim ve ö?retim hizmetleri.

 Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.

 Spor, kültür ve e?lence hizmetleri (sinema, spor kar??la?malar?, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve e?lence etkinlikleri için bilet rezervasyonu ve bilet sa?lama hizmetleri dahil).

 Dergi, kitap, gazete vb. gibi yay?nlar?n bas?ma haz?r hale getirilmesi, okuyucuya ula?t?r?lmas?na ili?kin hizmetler (global ileti?im a?lar? vas?tas?yla an?lan hizmetlerin sa?lanmas? da dahil).

 Film, televizyon ve radyo programlar? yap?m hizmetleri.

 Haber muhabirli?i hizmetleri, foto-muhabirli?i hizmetleri.

 Foto?rafç?l?k hizmetleri.

 Tercüme hizmetleri.

 


42.S?n?f

Bilimsel ve s?nai inceleme, ara?t?rma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari tasar?m hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçl? mal/hizmetlerin test edilmesi.

 Bilgisayar hizmetleri: bilgisayar programlama, bilgisayar? virüse kar?? koruma, bilgisayar sistem tasar?m?, ba?kalar? ad?na web sitelerinin tasarlanmas?, bak?m? ve güncelle?tirilmesi, yaz?l?m tasar?m?, kiralanmas? ve güncelle?tirilmesi, internet arama motoru sa?lama, hosting, bilgisayar donan?mlar? alan?nda dan??manl?k, bilgisayar donan?mlar?n?n kiralanmas? hizmetleri.

 Bu s?n?fa dahil olup mühendislik, mimarl?k, bilgisayar hizmetleri kapsam?na girmeyen her türlü tasar?m hizmetleri; grafik sanat tasar?m hizmetleri (reklam amaçl? tasar?m ve peyzaj tasar?m? hariç).

 Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.

 


43.S?n?f

Yiyecek ve içecek sa?lanmas? hizmetleri.

 Geçici konaklama hizmetleri, geçici konaklama ile ilgili rezervasyon hizmetleri, dü?ün salonu kiralama hizmetleri, konferans ve çe?itli toplant?lar için yer sa?lama hizmetleri.

 Gündüz bak?m? (kre?) hizmetleri.

 Hayvanlar için geçici bar?nma sa?lanmas? hizmetleri.

 


44.S?n?f

T?bbi hizmetler.

 Güzellik bak?m? hizmetleri.

 Veterinerlik ve hayvan üretme, besicilik, nalbantl?k ile ilgili hizmetler.

 Tar?m, bahçecilik ve ormanc?l?kla ile ilgili hizmetler; peyzaj tasar?m? hizmetleri.

 ??yeri ve personel sa?l??? ile ilgili dan??manl?k hizmetleri.

 


45.S?n?f

 Hukuki hizmetler (s?nai ve fikri mülkiyet haklar? konusunda dan??manl?k hizmetleri dahil).

 Güvenlik hizmetleri.

 Evlendirme bürolar? hizmetleri.

 Cenaze hizmetleri.

 Giysi kiralama hizmetleri.

 Yang?n söndürme hizmetleri.

 Refakat etme hizmetleri.

 ?? güvenli?i konular?nda dan??manl?k hizmetleri.

 Sosyal a? olu?turma hizmetleri.

 

 

 

 

 

Geri D├Ân

Benzer Yaz─▒lar