Lorem ipsum

Rüçhan Hakk?


Paris Sözle?mesi’ne dahil ülkelere yap?lan marka ba?vurular?n?zda   6 ay içerisinde kullanmak ?art? ile ba?ka bir ülkede yapaca??n?z  marka ba?vurular?n?zda rüçhan talebi size öncelik hakk? kazand?rmaktad?r.  

Rüçhan (Öncelik) Hakk?ndan Yararlanabilmek ?çin Gerekli Belgeler:

 * ?lgili markan?n tescilli oldu?una yada ba?vuru talebi sergilerdeki gösterime dayal? ise sergini aç?ld??? ülkenin yetkili makam?ndan al?nacak  tüm detaylar?n ve özellikle aç?l?? ve gösterime sunulu? tarihlerinin belirtildi?i belge asl? .

 * Rüçhan harç ve dilekçesi.

Geri Dön